ประกาศ คำสั่ง และระเบียบข้อบังคับ

เกี่ยวกับ

คณะกรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์

อาจารย์เทวฤทธิ์ วิญญา

Tel. 086-917-5298


คณะกรรมการสภาคณาจารย์

ช่องทางการติดต่อ


สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เลขที่ 119 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

Email : senate@lpru.ac.th

Tel. 054-237399