ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

รับสมัครงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์สภาคณาจารย์และข้าราชการ

รับข้อเสนอการพัฒนามหาวิทยาลัยและข้อร้องเรียน

รับข้อเสนอการพัฒนามหาวิทยาลัยและข้อร้องเรียน สำหรับผู้สนใจเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอพัฒนามหาวิทยาลัยและข้อร้องเรียนต่างๆ ผ่านช่องทางของสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับอนุมัติ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับอนุมัติ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย 3/2563 วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563

ประเด็นชวนติดตามในการประชุมสภา ม.ราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 3/2563 วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563

การประชุมสภา ม.ราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 3/2563 วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563

การทำหน้าที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.ราชภัฏลำปาง ประจำสัปดาห์ที่ 13-15 : 17 กุมภาพันธ์-8 มีนาคม 2563

17 กุมภาพันธ์-8 มีนาคม 2563

ภาพกิจกรรม

สารสนเทศ

เอกสารเผยแพร่

สภาคณาคณาจารย์และข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาคณาคณาจารย์และข้าราชการ