ยินดีต้อนรับเข้าสู่
สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รายละเอียด

ประกาศ คำสั่ง และระเบียบข้อบังคับ

ประกาศ

ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การให้เงินทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษาแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและการจ่ายเงินเพื่อสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ช่องทางการติดต่อ

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.