หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน ประกาศ ข้อบังคับ แนวทางร้องเรียน คำสั่งสภาฯ กิจกรรม ภาระหน้าที่ แบบฟอร์ม  
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
สายตรงประธานสภาฯ
อาจารย์เทวฤทธิ์ วิญญา
086-917-5298
 
คณะกรรมการ
 
 
 
     
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
การรับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  
งานการเจ้าหน้าที่ ฯ งานพัฒนาวิชาการ สโมสรเจ้าหน้าที่
งานคลัง กองนโยบายและแผน ศูนยการเรียนรู้เกษตรฯ
งานประชาสัมพันธ์ อนุรักษ์พันธุ์กรรม ศูนย์คอมพิวเตอร์
งานประชุมและพิธีการ กองพัฒนานักศึกษา หอสมุดกลาง
งานยานพาหนะ ศูนย์สหกิจศึกษา โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา
สำนักงานบัณฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา ศูนย์นักศึกษานานาชาติ
สภาคณาจารย์ฯ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  
 
   
   สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
   เลขที่ 119 หมูที่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
   E-mail : senate_lpru@lpru.ac.th โทรศัพท์ 054-237399