ประกาศ คำสั่ง และระเบียบข้อบังคับ

ประกาศ

ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การให้เงินทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษาแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและการจ่ายเงินเพื่อสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เกี่ยวกับ

คณะกรรมการ

อาจารย์เทวฤทธิ์ วิญญา

Tel. 086-917-5298

ช่องทางการติดต่อ

สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เลขที่ 119 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

Email : senate@lpru.ac.th

Tel. 054-237399