หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน ประกาศ ข้อบังคับ แนวทางร้องเรียน คำสั่งสภาฯ กิจกรรม ภาระหน้าที่ แบบฟอร์ม  
 
 

 

คณะกรรมการบริหาร สภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

   
อ.แวอีเลียส บินโซดาโอะ
ประธานสภาคณาจารย์ฯ
   

รศ.สุวรรณี โพธิศรี
รองประธานสภาคณาจารย์ฯ

อ.อรพิณ จารุสิริรังษี
กรรมการ

อ.ประนอม วงศ์หมื่นรัตน์
กรรมการ

อ.ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์
กรรมการ

อ.สรัญญา บัลลังก์
กรรมการ

อ.วรญา รอดวินิจ
กรรมการ

นางกิ่งดาว ปัดเปา
กรรมการ

อ.เสาวรีย์ บุญสา
กรรมการ

ผศ.ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกูล
กรรมการ

อ.รัชนี คะระวาด
กรรมการ

อ.ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์
กรรมการ

อ.จิรพันธ์ เครือสาร
กรรมการ

 

 
   สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
   เลขที่ 119 หมูที่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
   E-mail : senate_lpru@lpru.ac.th โทรศัพท์ 054-237399