หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน ประกาศ ข้อบังคับ แนวทางร้องเรียน คำสั่งสภาฯ กิจกรรม ภาระหน้าที่ แบบฟอร์ม  
 
 

คำสั่งสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
   เลขที่ 119 หมูที่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
   E-mail : senate_lpru@lpru.ac.th โทรศัพท์ 054-237399