ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
สายตรงประธานสภาฯ
อาจารย์เทวฤทธิ์ วิญญา
086-917-5298
 
คณะกรรมการ
 
 
 
     
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
การรับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

 • งานการเจ้าหน้าที่ ฯ
 • งานคลัง
 • งานประชาสัมพันธ์
 • งานประชุมและพิธีการ
 • งานยานพาหนะ
 • สำนักงานบัณฑิตศึกษา
 • สภาคณาจารย์ ฯ
 • งานพัฒนาวิชาการ
 • กองนโยบายและแผน
 • อนุรักษ์พันธุกรรม
 • กองพัฒนานักศึกษา
 • ศูนย์สหกิจศึกษา
 • กองบริการการศึกษา
 • ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
 • สโมสรเจ้าหน้าที่
 • ศุนย์การเรียนรุ้เกษตร ฯ
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์
 • หอสมุดกลาง
 • โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา
 • ศูนย์นักศึกษานานาชาติ

สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เลขที่ 119 หมูที่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

E-mail : senate_lpru@lpru.ac.th โทรศัพท์ 054-237399