คณะกรรมการสภาคณาจารย์


ประธานสภาคณาจารย์

อาจารย์เทวฤทธิ์ วิญญา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ เลาลลิต

รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อาจารย์เมธาวัตน์ กาวิลเครือ

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารุณี นิพัทธ์ศานต์

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อาจารย์เกษตร วงศ์อุปราช

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อาจารย์ ดร.นิศากร สุวรรณ

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อาจารย์วิศท์ เศรษฐกร

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อาจารย์ปกรณ์ สันตกิจ

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อาจารย์พงษ์พร พันธ์เพ็ง

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นางพิศวง กองกระโทก

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อาจารย์นริศรา ภาษิตวิไลธรรม

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อาจารย์ชัยเนตร ชนกคุณ

เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ