ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันกิจ

ปรัชญา

"มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"


วิสัยทัศน์

องค์กรแห่งความเป็นอิสระ เป็นสื่อกลางของประชาคม ร่วมสร้างสรรค์และพัฒนามหาวิทยาลัย ตามหลักธรรมมาภิบาล


พันธกิจ

 • ให้คำปรึกษาแนะนำแก่มหาวิทยาลัยฯ
 • เสริมสร้างความเป็นชุมชนทางวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ
 • มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ
 • พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยฯ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย
 • ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความสามัคคี และความยุติธรรมในหมู่ประชาคม

 • เป้าหมาย

 • เพื่อเสริมสร้างความเป็นชุมชนทางวิชาการ ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมให้กับบุคลากร ในมหาวิทยาลัยมุ่งความเลิศทางวิชาการ
 • เพื่อเร่งรัดพัฒนาสภาคณาจารย์และข้าราชการ สู่ความเป็นสากล และเป็นที่ยอมรับในหมู่ประชาคม ภายในและภายนอก
 • มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจที่ชัดเจน สามารถติดตามตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงาน
 • เสริมสร้างให้บุคลากรภายในและภายนอก เข้าใจการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ และสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 • สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

 • ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาคม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้ข่าวสารสู่ สาธารณชน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรสภาคณาจารย์และข้าราชการโดยดำเนินกิจกรรมสาธารณะและสร้างเครือข่าย/li>