บทบาทหน้าที่

บทบาทหน้าที่

  • 1.ให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ ในกิจการการพัฒนามหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัย
  • 2.แสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
  • 3.พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
  • 4.เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัยและนำเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย
  • การปฏิบัติหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการดำเนินการใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่เป็นเหตุ ในการดำเนินการทางวินัย ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการมีกำหนดวาระคราวละ ๓ ปี