คณะกรรมการ

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

#

รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
#

อาจารย์จิระประภา คำราช

รองประธานสภาคณาจารย์ ฯ
#

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา คุมา

รองประธานสภาคณาจารย์ ฯ
#

อาจารย์เกษตร วงศ์อุปราช

กรรมการ
#

อาจารย์นิศากร สุวรรณ

กรรมการ
#

อาจารย์ศิวัช ตั้งประเสริฐ

กรรมการ
#

อาจารย์เมธาวัตน์ กาวิลเครือ

กรรมการ
#

อาจารย์ณัฐพงษ์ คันธรส

กรรมการ
#

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา มูลปินใจ

กรรมการ
#

ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน

กรรมการ
#

นางสาวรัชสุภา การักษ์

กรรมการ
#

นางสาวชลธิรา ประเสริฐ

กรรมการ
#

นางสาวนันทกา เรืองศิริกุล

กรรมการ
#

นางสาวอนัญญา อินต๊ะขัน

บคุลากร